مطالب مرتبط با کلید واژه

فرآیند


واحد ارزشیابی

کارشناس  ارزشیابی اعضای شورا  کارشناس واحد  شرح وظایف آیین نامه                                                                         ...

معرفی جشنواره مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و ...

فرایند اداره خدمات آموزشی

فرآیند ارسال میهمانی از دانشگاه مبدا به مقصد فرایند میهمانی از سایر دانشگاهها به این دانشگاه فرایند ارسال نمرات میهمانی از دانشگاه علوم پزشکی اراک به دانشگاه مبدا فرآیند انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها به این دانشگاه فرآیند انتقال دانشجو از این دانشگاه به ...

شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدی ...