مطالب مرتبط با کلید واژه

بین الملل سازی


بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

  مسؤل بسته :دکتر امیرهمتا  رشته : دکتری آمار زیستی مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته: پیام  مسعودی   اهداف بسته  شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگا ههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللی و ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و جهان  شناسایی ...