مطالب مرتبط با کلید واژه " بین الملل سازی "


بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسؤل بسته :دکتر بهرام جلائی   رشته : دکتری تخصصی شنوایی شناسی  مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته: پیام  مسعودی   اهداف بسته  شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگا ههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللی و ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه ...