آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ارزیابی تخصصی مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی اولیه نوزادانآمار و سطح بندی خدمات
یکسان سازی فرمت صورتجلساتآمار و سطح بندی خدمات
یکسان سازی فرمت صورتجلساتاداره پرستاری
فرم آموزش به بیماراداره پرستاری
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD ۹-CMآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD- ۱۰آمار و سطح بندی خدمات
سیستم Pacsآمار و سطح بندی خدمات
تشخیصی نویسیآمار و سطح بندی خدمات
عوامل موفقیت در مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
اختصارات پزشکی زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
نحوه کدگذاری مرگ و میرآمار و سطح بندی خدمات