آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۱۵ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مجوز جدید امحای اسنادآمار و سطح بندی خدمات
نحوه ی امحاء اسنادآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
مجموعه مدیریت اسناد در نظام سلامتآمار و سطح بندی خدمات
آمار سه ماهه آزمایشات HIVواحد MMT
فرم آمار بیماران انتقالی سکته مغزی (کد سما) در اورژانس پیش بیمارستانیفرم های اداره نظارت
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( ویژه گروه هدف غیر پزشکی)اداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
بسته آموزشی و راهنمای بالینی درمان در اورژانس پیش بیمارستانیاداره نظارت بر درمان