آرشیو اخبار

با تکمیل واکسیناسیون و تزریق نوبت سوم واکسن کرونا ،از شدت بیماریزایی ویروس اومیکرون جلوگیری کنیم.

با تکمیل واکسیناسیون و تزریق نوبت سوم واکسن کرونا ،از شدت بیماریزایی ویروس اومیکرون جلوگیری کنیم.

با تکمیل واکسیناسیون و تزریق نوبت سوم واکسن کرونا ،از شدت بیماریزایی ویروس اومیکرون جلوگیری کنیم.

ادامه مطلب