آرشیو اخبار

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد: بازنگری در پروتکل های بهداشتی مشاغل در ماه های آینده

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد: بازنگری در پروتکل های بهداشتی مشاغل در ماه های آینده

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد: بازنگری در پروتکل های بهداشتی مشاغل در ماه های آینده

ادامه مطلب
قابل توجه پرسنل صندوق تامین اجتماعی که تا پایان سال ۸۲ دارای سابقه خدمت طرح نیروی انسانی می باشند

قابل توجه پرسنل صندوق تامین اجتماعی که تا پایان سال ۸۲ دارای سابقه خدمت طرح نیروی انسانی می باشند

قابل توجه پرسنل صندوق تامین اجتماعی که تا پایان سال ۸۲ دارای سابقه خدمت طرح نیروی انسانی می باشند

ادامه مطلب