آرشیو اخبار

استخدام نیروی شرکتی دارویار در شهرستان آشتیان

استخدام

استخدام نیروی شرکتی دارویار در شهرستان آشتیان

ادامه مطلب
بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱

بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱

بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱

ادامه مطلب
برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در نیمه دوم ماه مرداد ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در نیمه دوم ماه مرداد ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در نیمه دوم ماه مرداد ۱۴۰۱

ادامه مطلب
برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در ماه های تیر و مرداد ۱۴۰۱

خطرسنجی در روستای آهو ی آشتیان

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال در روستاهای آشتیان در ماه های تیر و مرداد ۱۴۰۱

ادامه مطلب