آرشیو اخبار

آیت الله رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور است

آیت الله رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور است

آیت الله رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور است

ادامه مطلب