آرشیو اخبار

واکسن کرونا به پرسنل درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و مرکز بهداشت (۲ اردیبهشت)شهرستان آشتیان تزریق شد.

واکسن کرونا به پرسنل درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و مرکز بهداشت (۲ اردیبهشت)شهرستان آشتیان تزریق شد.

واکسن کرونا به پرسنل درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و مرکز بهداشت (۲ اردیبهشت)شهرستان آشتیان تزریق شد.

ادامه مطلب