مطالب مرتبط با کلید واژه

بستری


بخش اطفال

بخش اطفال

سرپرستار:فریبا رمضانی کارشناس پرستاری شماره های داخلی بخش ها: 240 - 241 تعداد پرسنل:6 بخش های بستری به صورت جنرال در دو سالن مجزا داخلی - اطفال یک سالن و جراحی زنان و مردان یک سالن می باشد. سالن جراحی دارای 7 اتاق 2 ...

بخش زنان

بخش زنان

سرپرستار:فریبا رمضانی کارشناس پرستاری شماره های داخلی بخش ها:238-239 داخلی تعداد پرسنل:6 بخش های بستری به صورت جنرال در دو سالن مجزا داخلی -اطفال یک سالن و جراحی زنان و مردان یک سالن می باشد. سالن جراحی دارای 7 اتاق 2 تخته و 4تخته ...