مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش


سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان سرکار خانم الهام محمدی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش داخلی جراحی) واحد آموزش پرستاری - داخلی 263 شرح وظایف و مسئولیت ها:     تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت ) تعیین نیازهای آموزشی ( ...