مطالب مرتبط با کلید واژه

درآمد


حسابداری

مسئول امور مالی : آقای محسن محمدخانی کارشناسان امور مالی :آقای سید مهدی جلالی ، آقای علی محمدی، خانم سلطانی تلفن های داخلی : 202-236-237 شرح وظایف: مجموعه ای است از واقعیتها اصول و تئوریهایی که با تأمین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد که ...

درآمد و ترخیص

مسئول واحد :  آقای سیدمرتضی میرجعفری کارشناسان واحد درآمد و ترخیص: آقای حبیب حسنی، آقای ابوالفضل رضایی، آقای سیدرضا جلالی، خانم زهرا عابدی تلفن مستقیم: 08644226620  داخلی های : 216 - 215 تعداد پرسنل : 5 نفر شرح وظایف : 1.    ارسال کارکرد کل واحدهای ...