مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش اطفال


بخش اطفال

بخش اطفال

سرپرستار:فریبا رمضانی کارشناس پرستاری شماره های داخلی بخش ها: 240 - 241 تعداد پرسنل:6 بخش های بستری به صورت جنرال در دو سالن مجزا داخلی - اطفال یک سالن و جراحی زنان و مردان یک سالن می باشد. سالن جراحی دارای 7 اتاق 2 ...