مطالب مرتبط با کلید واژه

سونوگرافی


طب تصویری

مسئول واحد تصویربرداری : آقای مهدی خوشحالی کارشناس تکنولوژی پرتونگاری داخلی 224-225 تعداد پرسنل: 8 نفر   بخش تصویربرداری این مرکز از پنج قسمت تشکیل شده است:   1. قسمت رادیوگرافی:    این قسمت شامل 2 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ می باشد که حداقل روزانه 30 بیمار از خدمات ...