مطالب مرتبط با کلید واژه

لوح


افتخارات

بیمارستان دوستدار کودک برای شیرخوار هیچ شیری بهتر از شیر مادرش نیست. پیامبر اکرم (ص) اهداء لوح به بیمارستان بعنوان دوستار کودک   بیمارستان دوستدار مادر   بیمارستان نمونه در زمینه ترویج زایمان طبیعی