مطالب مرتبط با کلید واژه

جنرال


بخش داخلی

بخش داخلی

سرپرستار:زهرا ابراهیمی کارشناس پرستاری شماره های داخلی بخش ها:240-241داخلی تعداد پرسنل:6 بخش های بستری به صورت جنرال در دو سالن مجزاداخلی -اطفال یک سالن وجراحی زنان ومردان یک سالن می باشد. بخش های بستری به صورت جنرال در دو سالن مجزا داخلی -اطفال یک ...

بخش جراحی

بخش جراحی

سرپرستار:فریبا رمضانی کارشناس پرستاری شماره های داخلی بخش ها:238-239 داخلی تعداد پرسنل:6 بخش های بستری به صورت جنرال در دو سالن مجزا داخلی - اطفال یک سالن و جراحی زنان و مردان یک سالن می باشد. سالن جراحی دارای 7 اتاق 2 تخته و ...