مطالب مرتبط با کلید واژه

سازمان های خیریه


مددکاری

 کارشناس مددکاری: آقای علی اکبر علی اکبری داخلی: 206 شرح وظایف: 1.هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپایی با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی و تشخیص نوع بیماری آن. 2.تماس با موسسات درمانی- بهداشتی ، آموزشی-اجتماعی در رابطه با مشکلات ...