مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعات


فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات (IT) بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان مهندس یزدان شاه محمدی کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر سوپروایزر HIS و کارشناس کامپیوتر بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان تلفن مستقیم : 44224114-086 داخلی 300   معرفی واحد: امور فن آوری اطلاعات فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم ...