مطالب مرتبط با کلید واژه

محیط


بهداشت محیط

بهداشت محیط

بهداشت محیط بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان مسئول بهداشت محیط : سرکار خانم مهندس نجمه ابراهیمی کارشناس بهداشت محیط داخلی 260   بهداشت محیط بیمارستان تعریف : بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس ...