مطالب مرتبط با کلید واژه

تیم مدیریت


مدیریت

تیم مدیریت بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان مدیر بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان خانم فرشته قاسمی تلفن مستقیم: 44231411 - داخلی: 207 شرح وظایف:  برنامه ریزی وایجاد هماهنگی در نظارت برامورجاری واحدهای اداری/مالی برنامه ریزی وکنترل نیروهای زیرمجموعه ازقبیل واحدتدارکات،نقلیه،خدمات باهماهنگی ریاست مرکز جهت تسریع مسایل ومشکلات ...