رئیس شبکه

تعداد بازدید:۱۵۴۹

 

 نام و نام خانوادگی: رسول گوهری
    سمت : سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد امور مالی

سوابق

1-مدیر مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه
2-مدیر مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند

3-مدیر مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب

4-مدیر امورعمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب

5-مدیر امورعمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند

6-مدیر بیمارستان مهر خنداب

7-مسئول امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

8-کارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸