واحد بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۱۲۳

مسئول واحد:

رحمت ا... شهبازی

شرح وظایف و مسئولیتهای واحد بهداشت حرفه‌ای
تعریف : 
بنا به تعریف ، بهداشت حرفه‌ای عبارت‌است از علم و هنر پیشگیری از بیماریها و حوادثناشیازکار ، تأمین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت شاغلین یا بنا به تعریف دیگر ، بهداشت‌حرفه‌ای علم و هنری ‌است که با پیش‌بینی ، شناسایی ، اندازه‌گیری ، ارزیابی ، کنترل و ارزشیابی عوامل و شرایط زیان‌آور محیط‌کار و انجام مراقبتهای بهداشتی ، درمانی ، حافظ سلامت کارکنان و شاغلین و افراد وابسته به آنها می‌باشد.
سایر تعاریف :
الف - کارگر : کسی که به‌هرعنوان درمقابل دریافت حقّ‌‌السّعی ، اعمّ‌از مزد ، حقوق ، سهم‌سود و سایرمزایا ، به‌درخواست کارفرما کارمی‌کند (ماده 3 قانون کار) .
ب - کارفرما : شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر بدرخواست و بحساب او ، درمقابل دریافت حقّ‌‌السّعی ، کارکند . مدیران و مسئولان و بطورعموم کلّیّه کسانی‌که عهده‌دار اداره کارگاه هستند ، نماینده کارفرما محسوب‌می‌شوند (ماده 3 قانون کار) .
ج - کارگاه : محلّی که کارگر به‌درخواست کارفرما یا نماینده او درآنجا کارکند ؛ ازقبیل مؤسّسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی‌ـ‌تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها (ماده 4 قانون کار) .
د - کارگاه خانگی : واحدهای تولیدی یا خدماتی‌یی که در محلّ‌سکونت شخص واقع‌شده‌اند و توسّط سرپرست یا افراد خانواده اداره‌شوند ؛ مانند کارگاه‌های قالی‌بافی‌یی که در خانه‌های شخصی دایرهستند .
هـ - کارگاه غیرخانگی : تمامی کارگاه‌ها در شهر یا روستای‌اصلی یا قمر که توسّط افراد یک خانواده اداره‌نشوند یا راه ارتباطی کارگاه ، خارج‌ازخانه باشد .
و – کارگاه دایمی : کارگاهی که بتواند درطی سال ، فعّالیّت داشته‌باشد و وابستگی به فصل‌خاصّی از سال نداشته‌باشد .
ز – کارگاه فصلی : کارگاهی که فعّالیّت آن ، وابسته به فصل باشد و به‌علل‌مختلف ، انجام‌فعّالیّت درطیّ سال برای آن ممکن‌نباشد .
-                 اهم اهداف و خدمات واحد بهداشت حرفه ای
بطورکلّی ، هدف بهداشت‌حرفه‌ای ، عبارت‌است از : تأمین ، نگهداری و بهبود رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین و افراد وابسته به آنها ، تاحدّممکن ، ازطریق : 
الف - آموزش موازین بهداشتی به شاغلین در ارتباط با شغل آنها پیش از شروع به‌کار (که از اهمّیّت زیادی برخورداراست) و حین کار
ب - سالم‌سازی محیط‌ کار ازطریق کاهش یا حذف عوامل زیان‌آور محیط ‌کار
ج - بهسازی تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه‌ها
د - انجام مراقبتهای بهداشتی ، درمانی ازطریق معاینات قبل‌ازاستخدام ، دوره‌ای و اختصاصی به منظور تعیین وضعیّت سلامت و توانایی شاغل و تشخیص بموقع بیماریهای مسری و ناشی‌ازکار
هـ - ارایه کمکهای‌اولیه در محیط‌کار ، درصورت وقوع حوادث
و - برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران
ز - توجّه به مسایل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط‌ کار و خانواده آنها
ح – ارایه سایر خدمات بهداشتی درراستای برنامه‌های بهداشتی کشور
 
برنامه‌های دردست اجرا:
1-  برنامه بهداشت کشاورزی
2-  برنامه ایمنی شیمیایی
3-  برنامه تأمین سلامت در کارگاه‌های کوچک
4-  برنامه صنوف
5-  معاینات رانندگان
6-  برنامه بهداشت قالیبافان (بقا)
7-  برنامه کنترل و کاهش سیلیکوزیس در محیط کار
8-  برنامه کنترل و حذف گردوغبار سیلیس در محیط‌ کار
9-  برنامه ارگونومی در محیط ‌کار
10- آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماند (سلامت و بهداشت شاغلین درمواجهه با پسماندها)
11- برنامه اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط ‌کار
12- برنامه بهداشت پرتوکاران
13- کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار بیمارستان ها
14- برنامه پست امداد (ایستگاه بهگر)
15- برنامه خانه‌های بهداشت کارگری
16- برنامه مراکز بهداشت‌کار
17- برنامه بهبود تغذیه کارگران
18- برنامه اندازه‌گیری و کنترل صدا در محیط‌ کار
19- برنامه بهداشت معدنکاران
20- برنامه کنترل و حذف آزبست از محیط ‌کار
21- برنامه مدارس مروج سلامت
22- برنامه کنترل اچ آی وی / ایدز در محیط ‌کار
23- برنامه مقابله با آنفلوآنزا در محیط‌ کار
 
سطوح ارایه خدمات بهداشت حرفه‌ای به شاغلین :
1-  خانه‌های بهداشت روستایی و پایگاه های بهداشت
برخی خدمات بهداشت حرفه‌ای ازطریق بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستایی و پایگاه های بهداشت شهری ، به شاغلین ارایه می‌شوند
2-  مراکز بهداشتی،درمانی شهری یا روستایی :
این مراکز ، علاوه بر نظارت بر خدمات ارایه شده در خانه‌های بهداشت و پایگاه های بهداشت ، رأساً اقدام به ارایه برخی خدمات به شاغلین می‌نمایند
3-  مرکز بهداشت شهرستان :
مرکز بهداشت شهرستان ، علاوه بر نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات ارایه‌شده در خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های بهداشت شهری ، مراکز بهداشتی،درمانی ، مراکز بهداشت کار ، ایستگاه‌های بهگر ، خانه های بهداشت کارگری ، شرکتهای خصوصی ارایه‌دهنده‌ی خدمات سلامت کار و مراکز انجام معاینات سلامت شغلی ، خود نیز رأساً برخی خدمات را درجهت سلامت شاغلین ارایه می‌نماید
4-  پست امداد (ایستگاه بهگر)
ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیطهای کاری دارای 20 تا 49 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد
5-  خانه بهداشت کارگری
6-  ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیطهای کاری دارای 50 تا 449 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد
7-  مرکز بهداشت کار
ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیط های کاری دارای بیش‌از 500 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد
8-  شرکتهای خصوصی ارایه خدمات سلامت‌کار
برخی خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای ازطریق این مؤسسات به شاغلین و کارگاه ها ارایه می‌گردد که نظارت بر این‌مؤسسات در سطح شهرستان برعهده مرکز بهداشت شهرستان می‌باشد.
9-  مراکز انجام معاینات سلامت شغلی
تمامی کارگاه‌ها جهت استفاده از خدمات معاینات سلامت شغلی ، ملزم به استفاده از این مراکز (مراکز تخصصی طب‌کار ، مطب های خصوصی دارای مجوز مربوطه و ...) می‌باشند که نظارت بر آنها در حوزه شهرستان ، برعهده‌ی مرکز بهداشت شهرستان می‌باشد .
 
اهم وظایف و مسئولیتهای واحد بهداشت حرفه‌ای
1-  بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی محیط‌ کار
2-  ثبت نتایج بازدیدها
3-  پیگیری رفع نواقص بهداشتی و صدور اخطاریه
4-  نظارت بر نحوه‌ی فعالیت مراکز ارایه خدمات بهداشتی در محیط‌ کار (پست امداد ، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار)
5-  نظارت بر نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط ‌کار
6-  نظارت بر برنامه‌های کنترل و کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور
7-  نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های بهداشت شهری و مراکز بهداشتی،درمانی شهرستان ، درزمینه‌ی بهداشت حرفه ای
8-  نظارت بر کیفیت و کمیت معاینات سلامت شغلی
9-  هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های کشوری بهداشتی ، در محیط های کاری (برنامه‌های کشوری آموزش و اطلاع رسانی گوناگون ازقبیل ایدز ، آنفلوآنزا ، مصرف روغن های خوراکی ، دخانیات و... و بسیجهای ملی واکسیناسیون و ...) با همکاری سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان
10- نظارت برتامین تأسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاه‌ها وکارخانجات براساس آیین‌نامه‌های مصوب
11- برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت گروه‌های مختلف فعال درزمینه‌ی بهداشت و سلامت شاغلین اعم‌از بهورزان ، پزشکان ، کاردانان و کارشناسان بهداشتی ، بهگران و بهداشتیاران کار ، مدیران واحدهای کارگاهی و...
12- جمع‌بندی اطلاعات آماری و ارایه به مراجع ذی صلاح
13-  نظارت بر عملکرد مسئولین بهداشت حرفه‌ای شاغل در محیطهای کار
14-  بررسی و اعلام نظر درمورد شکایتهای واصله درزمینه شرایط بهداشتی محیط‌کار به مراجع ذیصلاح
15-  اعلام تخلفات بهداشتی موجود در محیط‌ کار به مراجع قانونی مربوطه
16-  پیگیری و نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت‌فنی و بهداشت‌کار
17-  پیگیری و نظارت براجرای کلیه‌ی برنامه‌های دردست اجرای واحد بهداشت حرفه‌ای

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷