واحد بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۱۶۷

مسئول واحد:

خانم سیمین مجیدیان

کارکنان واحد:

خانم فریده شعبانی

برنامه های واحد بهداشت خانواده

برنامه جمعیت وباروری سالم

ارتقا کیفیت وکمیت خدمات جمعیت وباروری سالم به منظور بهبود سلامت جامعه

برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

کاهش حاملگی پرخطر وبرنامه ریزی نشده وتاثیر مثبت برسلامت مادروکودک ودرنهایت خانواده،پیشگیری از مرگ ومیر مادران وکودکان از طریق مشاوره های پیش از ازدواج ،حین ازدواج وپیش از بارد اری وافزایش پوشش مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران وبهبودکیفیت ارانه خدمات دوران بارداری وپس از زایمان جهت کاهش مرگ وعوارض ناشی از بارداری وزایمان در مادر تا 6 هفنه پس از زایمان وکاهش مرگ پری ناتال درجنین ونوزاد

برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال

کاهش ابتلا مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال دراثر بیماریهای شایع دوران کودکی

برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6ماه اول زندگی وتداوم شیر مادرهمراه با غذای کمکی تاپایان 2 سالگی ودرموارد معدودی که شیر خواران به دلایلی از شیر مادرمحروم می شوند تغذیه مصنوعی توصیه می شود.

برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

این برنامه به دنبال راهی برای جدا کردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آن ها مستقر نشده است در حقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا 8 سال واجرای آن با استفاده از 2 بوکلت چارت ویژه پزشک وغیر پزشک می باشد.

برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1 – 59 ماهه

کاهش میزان مرگ ومیر کودکان از طریق شناسایی وپیشگیری از عوامل قابل اجتناب در مرگ ،تشکیل کمیته بررسی علل مرگ ومیر کودکان 1-59 ماهه وجمع آوری ،تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به مرگ ومیر وارسال به سایت وبرگزاری کارگاه های آموزشی

برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

بهبود شیوه زندگی سالمند در راستای نیل به تغییرات رفتاری حاصل از اهداف آموزشی تمامی برنامه های فوق در جهت ارتقای کیفیت وکمیت خدمات واحد بهداشت خانواده به منظور بهبود سلامت جامعه صورت می پذیرد.که نیل به این اهداف از طریق پایش مستمر نیرو های محیطی وبهورزان ،ارانه پسخوراند ،برگزاری جلسات آموزشی دوره ای هماهنگی وتعامل با سایر واحد های شبکه وادارات وارگان های مربوطه تحقق می گیرد .

کلید واژه ها: بهداشت خانواده سلامت