واحد گسترش

تعداد بازدید:۲۰۶۴

مسئول واحد:

خانم عاطفه روغنیان

 

شرح وظایف واحد گسترش 

•        بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح  گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
•        نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهاشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
•        تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
•        نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها
•        تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و براورد نیروی انسانی،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی
•        توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی درمانی 
•        ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها
•        برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد.
•        نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهروروستا
•        هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
•        انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق با شرح وظیفه 
•        نظارت بر برنامه و اجرای کامل برنامه بهبر(پزشک خانواده)
•        جذب پزشک و ماما متناسب با نیازهای جمعیتی منطقه
•        هماهنگی در خصوص پرداخت حقوق به موقع پرسنل بهبر
•        تهیه و تجهیز امکانات رفاهی و درمانی به منظور بالا بردن ماندگاری پزشکان
•        هماهنگی جلسات با بیمه خدمات درمانی 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸