مراکز سلامت

ردیفنام مرکز شماره
1مرکز جامع سلامت شهری خنداب35623797
2مرکز جامع سلامت شهری جاورسیان35642502
3مرکز جامع سلامت روستایی استوه35633300
4مرکز جامع سلامت روستایی آقداش35634797
5مرکز جامع سلامت روستایی مهر سفلی58323652
6مرکز جامع سلامت روستایی اناج35644232
7مرکز جامع سلامت روستایی سوزان58328441
8مرکز جامع سلامکت روستایی دهنو35622144
9مرکز جامع سلامت روستایی دهچال35632356
10مرکز جامع سلامت روستایی دیزآباد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.