خانه بهداشت‌ها

تعداد بازدید:۷۹۳

ردیف

نام مرکز

شماره تماس

محل

1

مهرسفلی

58323651

مهرسفلی

2

58326757

ایجان

3

دهنو

35624921

دهنو

4

58326908

علی آباد

5

58321348

گرماب

6

58327438

جوشیروان

7

دیزآباد

35639572

دیزآباد

8

35631390

غینرجه

9

58322646

شاوه

10

58321192

چزان

11

58321038

قلیچ تپه

12

دهچال

35632360

دهچال

13

35638421

فوران

14

35637522

قاسم آباد

15

35637522

خلوزین

16

35638260

سیران

17

سوزان

58325681

درمن

18

58326995

آدشته

19

35648408

سوزان

20

58321063

نوده

21

جاورسیان

35646602

کرکان

22

35649340

دهسد

23

35640701

دهشیرخان

24

35643003

خانقاه علیا

25

اناج

35644785

سناورد

26

35644838

اناج

27

35640644

مست علیا

28

35647448

مانیزان

29

خنداب

58322253

قزل قلعه

30

58321181

گوشه علیا

31

58324863

حسینیه

32

58324735

قالیباف

33

استوه

58324475

طورگیر

34

35636700

گازران

35

35633565

استوه

36

آقداش

35634686

آقداش

37

58328303

صالحی

38

58325012

آلودر

کلید واژه ها: خانه بهداشت تلفن تماس شماره

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۰