واحد بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۱۰۶۵
  

نام و نام خانوادگی: خانم مریم السادات شریفی

رشته تحصیلی: 

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

شرح وظایف

 • بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واولویتها 
 • شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه های بهداشت و مدارس) 
 • تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سیاستها و استراتژیهای کلی 
 • تعیین و اعمال ضابطه ای برای توزیع منابع ( نیروی انسانی، وسایل و مواد .... ) بین مراکز تابعه 
 • برنامه ریزی گزینش مطلوب نیروهای دندانپزشکی جهت ورود به سیستم 
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برارائه خدمات بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدف 
 • برآورد و تامین منابع و امکانات مورد نیاز اجرای طرحهای واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان 
 • برگزاری جلسات آموزشی وتوجیهی مسئولین مراکز و دندانپزشکان در خصوص دستورالعملها و طرحهای اجرایی 
 • هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با سازمانهای مرتبط در راستای برنامه ها و طرحها 
 • نظارت بر اجرای ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها 
 • نظارت و پایش از کلیه واحدهای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه   
 • نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش 
 • پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت 
 • هماهنگی و نظارت برسرویس و تعمیر یونیتها و تجهیزات دندانپزشکی 
 • جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به معاونت بهداشتی 
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز تحت پوشش 
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در طرح های استانی و کشوری در زمینه بهداشت دهان ودندان 
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب 
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت جهت تعیین فلوراید آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش 

کلید واژه ها: بهداشت واحد بهداشت اولیه بهداشت بهداشت دهان بهداشت دهان دندان بهداشت دهان ودندان دهان واحد بهداشت دهان سلامت دهان اولیه بهداشت دهان

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۱