معرفی افراد واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

تعداد بازدید:۷۶۹
  

نام و نام خانوادگی: آقای ابوالفضل عیسی آبادی

رشته تحصیلی: بهداشت مدارس

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 104

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

​​​​​​

شرح وظایف

 • جمع آوری و جمع بندی آنالیزاطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به واحدسلامت جوانان، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتی 

 • بررسی وشناخت وضع موجود به منظورتعیین نیازها و اولویت ها 

 • همکاری وانجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس 

 • تشکیل و شرکت درکمیته های علمی ، فنی شهرستانها بمنظور بهره گیری تجارب 

 • شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی و... 

 •  تهیه وتدوین وارائه متون ، رسانه ومدول های علمی آموزشی درزمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف برنامه های بهداشت مدارس (دانش آموزان، والدین، پرسنل و کارکنان مدارس و معلمین)

 • اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی 

 • بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی و اقدام درجهت رفع آنها 

 • انجام هماهنگی های درون بخش 

 • تلاش درجهت اعتلای سطح دانش فنی وعلمی فردی 

 • تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویا سازی وارتقاء سیستم 

 • بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی، نیروی انسانی، ملزومات، تجهیزات وفضای فیزیکی 

 • هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌های مرتبط در جهت توسعه برنامه سلامت مدارس 

 • هماهنگی و همکاری با اداره آموزش و پرورش مناطق تحت پوشش 

 • فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس، والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس 

 • همکاری با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتی در برنامه ریزی های تفضیلی 

 • نظارت، پایش، ارزشیابی مستمر و مداوم و فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه 

 • تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت 

 • تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

کلید واژه ها: مدارس 0 بهداشت 0 دانش 0 دانش آموزان 0 برنامه 0 بهداشت مدارس 0

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۱