واحد مبارزه با بیماری های واگیر

تعداد بازدید:۱۰۴۲
  

نام و نام خانوادگی: آقای میثم نجفی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 104

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

شرح وظایف

 • مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر
 • برنامه ریزی سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
 • مراقبت و پایش اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
 • تسهیل زمینه های اجرایی برنامه کشوری تدوین شدهدر زمینه کنترل بیماریهای واگیر
 • برنامه ریزی و همکاری در انجام ادغام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
 • برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریهای واگیر در شبکه
 • انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و مشارکت در آنها
  وظایف مربوط در بخش های زیر انجام می شود: 
 • برنامه کشوری ایمن سازی
 • برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS
 • برنامه کشوری مبارزه با جذام
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن( فلج اطفال، بیماریهای تب دار بثوری، سندروم سرخجه مادرزادی، سیاه سرفه، دیفتری، کزاز نوزادی، کزاز بالغین، مننژیت)
 • برنامه کشوری آنفلوانزا
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماری مالاریا
 • برنامه کشوری هپاتیت
 • برنامه کشوری مبارزه با ایدز
 • برنامه کشوری کاهش آسیب
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای منتقله از آب و غذا( التور، تیفوئید، اسهال خونی، تب راجعه، پدیکلوز)
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان( هاری و حیوان گزیدگی، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو، سیاه زخم، کیست هیداتیک، لیشمانیوز جلدی و احشایی، لپتوسپیروز، توکسوپلاسموز
 • کنترل عفونتهای بیمارستانی
 • بهداشت زندانها
 • مراقبت بیماریها در امور پناهندگان
 • مقابله با اپیدمی ها
 • برنامه کشوری مار و عقرب
 • مراقبت بیماریهای نوپدید

کلید واژه ها: بیماری هپاتیت ایدز کرونا ویروس

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۱