مطالب مرتبط با کلید واژه

بهداشتمعرفی شبکه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان در آذر ماه سال 1384 از مرکز بهداشت شهرستان  اراک منفک گردید و ساختمان آن در 2 کیلومتری جاده میلاجرد (روبروی اداره هوا شناسی) واقع شد.در حال حاضر،  این شبکه دارا ی 3 زیر ...

معرفی مدیران

        نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر نرگس امینی پور سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان کمیجان     نام و نام خانوادگی:مهندس ابراهیم بحرایی سمت : رئیس مرکز بهداشت کمیجان      

بهداشت حرفه ای

 واحد بهداشت حرفه ای   نام و نام خانوادگی:خانم زینب رحمتی مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای شرح وظایف کارشناسان ستادی واحد بهداشت حرفه ای:   1)بازدیدوبازرسی ازکارگاههاوکارخانجات درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن)درصبح وبعدازظهر. 2)شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار جهت ارتقاءسطح سلامت شاغلین. 3)پیگیری ونظارت برروند انجام ...

بهداشت خانواده

معرفی واحد: بهداشت خانواده واحد بهداشت خانواده یکی از بزرگترین واحدهای ستاد مرکزبهداشت است وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیرمادران وکودکان وفراهم کردن مراقبتهای اساسی برای کودکان- جوانان-زنان وسالمندان می باشد.تغیییرشاخصهایی مثل میزان مرگ ومیرکودکان ومادران - نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی ...

دهان و دندان

   مسئول واحد: خانم صغری جمالو    مدرک و رشته تحصیلی:     کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان    شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان : 1-      تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان 2-      هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با ...

بهداشت روان

نام و نام خانوادگی: اعظم اردلانی سمت: کارشناس بهداشت روان اهداف بهداشت روان تامین سلامت روان است که از طریق ایجادمحیط سالم به منظور برقراری روابط صحیح انسانی و پیشگیری از ابتلاء به بیماری هایروانی ( پیشگیری اولیه) تشخیص زودرس و درمان ...

مبارزه با بیماریها

 واحد مبارزه با بیماریها   نام و نام خانوادگی:حسین اردولالو سمت:کارشناس مسئول بیماریها شرح وظایف: 1-تنظیم و ثبت و ارسال کلیه آمارهای هفتگی، ماهیانه،سه ماهه و سالیانه مربوط به بیماریها به مرکز بهداشت استان 2-اجرای برنامه و سمینارهای آموزشی 3-مشارکت در طرح ها و دستورالعملهای ابلاغی به ...

بهداشت محیط

ابراهیم بحرایی  سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط   شرح وظایف واحد  بهداشت محیط :‌ الف )‌‌برنامه ریزی تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد شبکه بهداشت و درمان کمیجان تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مرکز بهداشت کمیجان تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی تدوین ...

بهداشت مدارس

سرکار خانم جمالو        سمت: مسئول بهداشت مدارس        واحد بهداشت مدارس  تاریخچه واحد بهداشت مدارس درسال 1369 توافق نامه ای بینوزارتین بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ووزارت آموزش وپرورش در7بند به تصویب رسیدومقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت ...

اموردارویی

نام نام خانوادگی: اقای وحید عاشوری         سمت: مسئول انبار دارویی، شرح وظایف: 1-    مسئولیت امور داروئی شبکه-انبار داروئی الف-خرید وتوزیع و نظارت بر داروهای طرح پزشک خانواده (بهبر) ب-خرید و توزیع و نظارت بر داروخانه های خانه های بهداشت تحت پوشش ...

کمیجان

سال تاسیس:1352 مساحت: 3000 مترمربع زیربنا:950  مترمربع نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکترنبی بابایی فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  5/1 کیلومتر جمعیت تحت پوشش: 1048نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: 1   تعداد کادر پزشک           ...1.. ماما              ...2.. پرستار          ...... بهیار            ...... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن   ...

میلاجرد

سال تاسیس:1354 مساحت: 10000مترمربع زیربنا:1100 مترمربع نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر نگار رابطی فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  15 کیلومتر جمعیت تحت پوشش: 11108نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: 4   تعداد کادر پزشک           ...2.. ماما              ...2.. پرستار          ...... بهیار            ...2... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن       ...... کاردان ...

سمقاور

نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر حمیده بختیاری فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  9 کیلومتر  سال تاسیس:1370  مساحت: 5000 مترمربع زیربنا:700  مترمربع جمعیت تحت پوشش:5933نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: 5   تعداد کادر: پزشک           ...1.. ماما              ...1.. پرستار          ...... بهیار            ...... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن       ...... کاردان ...

اسفندان

سال تاسیس: 1373 مساحت: 8000 زیربنا:630 نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر الهام وفایی فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  13km جمعیت تحت پوشش: خانه های بهداشت تحت پوشش: 5   تعداد کادر پزشک           ...1.. ماما              ...1.. پرستار          ...... بهیار            ...... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن       ...... کاردان بهداشتی ...