مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


روز وکیل
تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به مناسبت " روز وکیل"

روز وکیل

ادامه مطلب

معرفی همکاران

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا :                                 سید جواد رضایی                                کاردانی علوم آزمایشگاهی                                کارشناسی حقوق                           ...