مطالب مرتبط با کلید واژه

ایمنی بیمار


ایمنی

کارشناس مسئول واحد ایمنی سرکار خانم آمنه عباسی  کارشناس پرستاری داخلی 2287     شرح وظایف: 1-همکاری در تدوین، اجراو بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار 2-همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی ...