صورتجلسات شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۷۱۶
صورتجلسات شورای پژوهشی

 

جلسه شماره 63                     جلسه شماره 71                            جلسه شماره 78                جلسه شماره 86

جلسه شماره 64                     جلسه شماره 72                            جلسه شماره 79                جلسه شماره 87

جلسه شماره 65                     جلسه شماره 73                           جلسه شماره 80                 جلسه شماره 88

جلسه شماره 66                     جلسه شماره 74                           جلسه شماره 81                 جلسه شماره 89

جلسه شماره 67                     جلسه شماره 75                           جلسه شماره 82                 جلسه شماره 90

جلسه شماره 68                     جلسه شماره 76                           جلسه شماره 83                 جلسه شماره 91

جلسه شماره 69                     جلسه شماره 77                           جلسه شماره 84                 جلسه شماره 92

جلسه شماره 70                     جلسه شماره 78                           جلسه شماره 85                 جلسه شماره 93

جلسه شماره 94                     جلسه شماره 95                           جلسه شماره 96                 جلسه شماره 97

جلسه شماره 98                     جلسه شماره 99                          جلسه شماره 100                جلسه شماره 101

جلسه شماره 102                   جلسه شماره 103                         جلسه شماره 104                جلسه شماره 105

جلسه شماره 106                   جلسه شماره 107                         جلسه شماره 108               جلسه شماره 109

 جلسه شماره 110                  جلسه شماره 111                         جلسه شماره 112                جلسه شماره 113

جلسه شماره 114                   جلسه شماره 115                         جلسه شماره 116                جلسه شماره 117          

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲