صورتجلسات شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۰۹

                              

جلسه شماره 63                       جلسه شماره 71                            جلسه شماره 78                جلسه شماره 86

جلسه شماره 64                      جلسه شماره 72                            جلسه شماره 79                جلسه شماره 87

جلسه شماره 65                      جلسه شماره 73                           جلسه شماره 80                 جلسه شماره 88

جلسه شماره 66                      جلسه شماره 74                           جلسه شماره 81                 جلسه شماره 89

جلسه شماره 67                      جلسه شماره 75                           جلسه شماره 82                 جلسه شماره 90

جلسه شماره 68                      جلسه شماره 76                           جلسه شماره 83

جلسه شماره 69                      جلسه شماره 77                           جلسه شماره 84

جلسه شماره 70                     جلسه شماره 78                           جلسه شماره 85 

                                                         

جلسه شماره 91                      جلسه شماره 92                           جلسه شماره 93                  جلسه شماره 94 

جلسه شماره 95                      جلسه شماره 96                           جلسه شماره 97                  جلسه شماره 98 

جلسه شماره 99                      جلسه شماره 100                         جلسه شماره 101               جلسه شماره 102 

                                                        

جلسه شماره 103                    جلسه شماره 104                         جلسه شماره 105               جلسه شماره 106 

جلسه شماره 107                   جلسه شماره 108                          جلسه شماره 109                جلسه شماره 110 

جلسه شماره 111                   جلسه شماره 112                          جلسه شماره 113                جلسه شماره 114 

جلسه شماره 115                   جلسه شماره 116

                                                       

جلسه شماره 117                جلسه شماره 118                   جلسه شماره 119                          جلسه شماره 120

جلسه شماره 121                جلسه شماره 122

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۲