تماس با ما

تعداد بازدید:۴۲۴

آدرس: بیمارستان ولیعصر(عج) ، ساختمان آموزش بیمارستان، طبقه همکف و طبقه اول

               کد پستی:3814957558  

تلفن08632221041

دورنگار: 08632220224

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۰