مطالب مرتبط با کلید واژه

انجام


تدارکات

مسئول تدارکات  آقای سعید ملکی کارشناس ارشد مدیریت دولتی    شرح وظایف : 1. خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی  2. نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده  3. انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی  4. نظارت بر امورات مربوط به ...

نقلیه

مسئول واحد نقلیه آقای سهراب نجاتی   وظایف کلی واحد نقلیه بیمارستان عبارتست از: 1-ایاب و ذهاب کارکنان 2-ایاب و ذهاب بیماران به ویژه بیماران اورژانسی 3-انجام ایاب و ذهاب اداری بین بیمارستانی  اهم شرح وظایف مسئول واحد نقلیه : 1-          نظارت مستقیم بر نگهداری آمار وسائط نقلیه . 2-         ...