مطالب مرتبط با کلید واژه

تخصیص عضو


تخصیص عضو

تخصیص عضو

    اعضای افراد مرگ مغزی چگونه و به چه کسانی تخصیص می یابند؟ قوانین تخصیص عضو ایران بر اساس معتبرترین قوانین جهانی تخصیص عضو و با تطبیق آن بر اساس شرایط کشورمان در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصین پیوند رشته‌های ...