فرم ثبت نام متقاضیان جویای کار

فرم ثبت نام متقاضیان جویای کار
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • محل تولد*
  5
 • نام*
  6
 • تاریخ تولد*
  7
 • جنس*
  8
 • وضعیت تاهل*
  9
 • تعداد فرزندان*
  10
 • رشته تحصیلی*
  11
 • مقطع تحصیلی*
  12
 • فارغ التحصیل از دانشگاه*
  13
 • نوع دانشگاه*
  14
 • تاریخ فراغت از تحصیل*
  15
 • نشانی تماس*
  16
 • تلفن تماس ثابت*
  17
 • تلفن همراه*
  18
 • پست الکترونیک*
  19
 • وضعیت طرح*
  20
 • محل گذراندن طرح*
  21
 • سابقه کار*
  22
 • سازمان قبلی*
  23
 • تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه* آپلود
   24
  • تصویر کارت ملی* آپلود
    25
   • عکس پرسنلی* آپلود
     26
    • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت (جهت آقایان اجباری است)* آپلود
      27
     • گواهی انجام طرح (در صورت انجام قسمتی از طرح)* آپلود
       28