معاون بهداشتی

تعداد بازدید:۲۳۰۰۰

دکترعلى علیمحمدی متولد۱۳۴۳شهرستان اراک

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی

دکترعلى علیمحمدی متولد۱۳۴۳شهرستان اراک -

 - دانش آموخته پزشکی عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی زنجان

-  فارغ التحصیل تخصص پزشکی قانونى ومسمومیت ازدانشگاه شهید بهشتی

-  پزشک مسئول مرکزبهداشتی درمانى روستاى مالک آباد

-  مدیرگروه بهداشت خانواده مرکزبهداشت اراک

-  معاون مرکزبهداشت اراک

- ریاست مرکز بهداشت اراک

- رئیس اداره بازررسی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 - ریاست مرکز اموزشی درمانی امیرکبیر

-  معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک


شماره تماس :33678631-086

فکس :33678633-086