پرسنل گسترش شبکه

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماسآدرس
1سید شهریار حسینیمدیر گروه گسترش33678625اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
2مژده جعفریرئیس گروه گسترش33678636اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
3فاطمه قنبریکارشناس مسئول بهورزی33678624اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
4زهرا حریریکارشناس دارویی33678624اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
5مهری السادات بنی جمالیکارشناس آمار وگسترش33678636اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
6مجید صنایعی افخمکارشناس گسترش33678636اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
7امین حسینی زادهکارشناس گسترش33678624اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
8فاطمه محمودیکارشناس گسترش33678636اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
9اکرم ملکیکارشناس بهورزی33678624اراک - شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.