معرفی واحدهای دندان پزشکی تابعه

تعداد بازدید:۲۲۵۴

 

واحدهای بهداشت دهان ودندان مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

مرکز بهداشت شهرستان اراک

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

ناممرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

شمار یک

3139037

سنجان

2722272

حسینی

3258073

کرهرود

2733261

ارسطو

2767090

خنداب

08625622160

ولیعصر (عج)

4022738

اناج

08625653232

شهید ناطقی

3253076

جاورسیان

08625642502

 

مرکز بهداشت شهرستان آشتیان

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

مرکز حضرت زینب (س)

08627224505

شهید کاشفی

08627224740

گرکان

08627343289

کردیجان

08627283221

سیاوشان

08627273321

 

مرکز بهداشتی درمانی تفرش

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

22 بهمن

08626222004

بیمارستان والفجر

08626225444

فرمهین

08626622508

تلخاب

08626633443

 

مرکز بهداشتی درمانی خمین

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

شماره 2(خودکفایی)

08652222450

چهار چشمه

08662363344

شماره 4

08652222625

فرنق

08652378332

شهابیه

08652363332

رباط مراد

08652361332

دهنو

08652377332

 

 

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شهرستان دلیجان

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

شمار یک

08664228430

 

مرکز بهداشتی درمانی شهرستان زرندیه

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

مامونیه

02565222350

دوزچ

02564343244

زاویه

02565263626

پرندک

02565282060

نصیر آباد

02565472254

وازقان

02564223209

خشکرود

2565422454

 

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شهرستان ساوه

 

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

شهید مصطفی خمینی

02552228660

شهر صنعتی کاوه

02562342991

شهید چمران

02554214105

غرق آباد

02563222240

حاج احمد وزیری

02554262408

نوبران

02563242315

رحماندوست

02552224080

جوشقان

02563413433

02563413363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز بهداشت شهرستان شازند

 

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

نام مرکز بهداشتی درمانی

شماره تلفن

امام رضا (درمان بستر )

08624224937

هفته

08624483095

22 بهمن

08624222050

بازنه

08624332280

هندودر

08624423250

نهرمیان

08624273321

آستانه

08624432488

صمصامیه

08624283450

 

مرکز بهداشت شهرستان اراک : آقای دکتر اکبر امینی

مرکز بهداشت شهرستان آشتیان : خانم الهه یعقوبی

مرکز بهداشت شهرستان تفرش: خانم دکتر محقق

مرکز بهداشت شهرستان خمین: آقای مصطفی رضائی

مرکز بهداشت شهرستان دلیجان : آقای دکتر نوید انتظاری

مرکز بهداشت شهرستان زرندیه : خانم مرضیه محسن آقائی

مرکز بهداشت شهرستان ساوه : آقای دکتر علی طالب حسنی

مرکز بهداشت شهرستان شازند : آقای دکتر علی محمد نعمت اله

مرکز بهداشت شهرستان کمیجان : آقای سعید امینی

مرکز بهداشت شهرستان محلات: آقای دکتر محمد کد خدایی

کلید واژه ها: معرفی واحدهای دندان پزشکی تابعه واحد بهداشت دهان و دندان