مدیر سلامت محیط و کار

تعداد بازدید:۲۶۹۴

سمت :مدیر سلامت محیط و کار

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

سابقه فعالیت :22 سال

سابقه مدیریتی :مسئولیت واحد بهداشت محیط اراک 14 سال

مسئولیت واحد بهداشت حرفه ای اراک همزمان با واحد بهداشت محیط 3 سال

رئیس گروه سلامت محیط و کار  1 سال

                                                                      مدیر سلامت محیط و کار  از سال 1395

ایمیل :h.mehrali@arakmu.ac.ir

تلفن ارتباط مستقیم  :3666369                        تلفن هماهنگی :33678637

خط ارتباطی معاونت بهداشتی :33662024                    داخلی :282

رزومه :عضویت در کمیسیون نظارت عضویت درکمیسیون تبصره 20-عضویت در شورای آموزش و پرورش عضویت درکارگروه سلامت و امنیت غذایی استان عضویت در کمیته حفاظت از منابع آب عضویت در کارگروه پسماند عضویت در کارگروه کنترل آلودگی هوا عضویت شورای پذیرش ،مشاور ارشد و عضو شورا

کلید واژه ها: مهندس مهرعلی مدیر سلامت محیط و کار