معرفی افراد بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۴۱۰۴

 

مهندس روح اله دارابی

رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشت دانشگاه

سابقه : 18 سال

 

مهندس منوچهر مهریان یسار

کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

سابقه:   12 سال

 

 

 

مهندس سعید عباسپور

سابقه: 17 سال

 

مهندس الهام گودرزی

کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

سابقه : 19 سال

 

مهندس حمیدی پور

کارشناس بهداشت حرفه ای 

سابقه: 16 سال