معرفی رئیس گروه آموزش وارتقای سلامت

تعداد بازدید:۹۷۷
  

 

نام و نام خانوادگی: نادیا مشایخی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس آموزش پزشکی

پست الکترونیک: edu.behdasht@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33411146

شماره تماس داخلی: 146

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

شرح وظایف

 • دبیر کمیته آموزش ، کمیته تولید استاندارد رسانه ، کمیته رابط سلامت ادارات ، کمیته ارتقای سلامت کارکنان
 • عضو اکثریت کمیته های بهداشتی درون بخشی وبرون بخشی تشکیل شده درحوزه معا ونت بهداشتی
 • مجری طرحهای تحقیقاتی 
 • تعیین ارتباط بین وجود رابط بهداشتی وانجام مراقبتهای بهداشتی اولیه درمراکزبهداشتی درمانی شهرستان اراک 1383
 • تعیین شیوع مصرف وعوامل مرتبط برمصرف دخانیات با استفاده ازمدل اعتقاد بهداشتی درجوانان استان مرکزی 1386
 • بررسی میزان شیوع وتاثیر آموزش غربالگری درپیشگیری وتشخیص زودرس سرطان سینه دررابطین بهداشت استان مرکزی1387
 • بررسی میزان تاثیر مداخله مبتنی برمدل بازاریابی اجتماعی دراصلاح مصرف روغن درزنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهری استان مرکزی 1387
 •  بررسی تاثیر راهبرد جلب حمایت همه جانبه برمیزان استفاده ازظروف یکبارمصرف پلاستیکی درمراکزتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک وکلیه ادارات استان مرکزی 1388
 • بررسی میزان سواد سلامت مردم استان مرکزی وعوامل موثر برآن 1392
 • ارایه شیوه نامه (پروتکل) فعالیت جسمانی کارکنان مرکزبهداشت استان مرکزی 1392
 • نیاز سنجی آموزش بهداشت درمراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک 1393
 • بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی به زنام مسئول طبخ غذا درخصوص رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف زیاد نمک دراستان مرکزی 1397

شرح وظایف واحد ارتقاء سلامت

 • اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت
 • اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی
 •  نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه 
 • طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در منطقه
 • جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 •  جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 • همکاری و مشارکت با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
 •  مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (از جمله جوامع ایمن ، مدارس مروج سلامت ، بیمارستان های مروج سلامت) در منطقه 
 • ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه 
 •  مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت منطقه
 •  سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در سطح دانشگاه
 •  ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
 •  تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها
 •  آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت 
 •  توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 • ترویج سبک زندگی سالم در منطقه با استفاده از رویکردهای مناسب 
 •  توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
 •  کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی منطقه با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی
 •  همکاری باسایر واحدهای حوزه معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت منطقه
 • برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح منطقه 
 •  ترویج رویکردهای نوین مناسب نظام سلامت ابلاغ شده 
 • حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه
 •  مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 •  همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید
 •  شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 •  جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه
 • برگزاری کمیته های آموزش 
 • برگزاری کمیته طراحی و تولید استاندارد رسانه  و ورود اطلاعات رسانه تولیدی در سامانه ارس
 • بازدید از واحدهای زیر مجموعه و تکمیل چک لیست
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳