مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شماره ۱(۱۷ شهریور)

مرکز سلامت جامعه شماره 1(نام قدیم: بهداری،درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی 17 شهریور) واقع در خیابان رازی خانه های بهداشت روستاهای هستیجان، رباط ترک،  قالهر و سینقان را تحت پوشش دارد.

     این مرکز دارای یک پایگاه ضمیمه و یک پایگاه حاشیه شهر (امام رضا (ع)) است.
    جمعیت روستایی تحت پوشش بر اساس سرشماری سال 1390 جمعا 2379 نفر بوده که از این تعداد 583 نفر در روستای هستیجان، فرنق، شانق و دوریدان، 317 نفر در روستای رباط ترک، 1000 نفر در روستای قالهر و درب جوقا، 479 نفر در روستاهای سینقان، دوزیا، توت، مزوش و محمود آباد سکونت دارند. بنابر این تعاد 12 روستای دارای سکنه تحت پوشش این مرکز بوده که از این تعداد 4 روستا اصلی و 8 روستا اقماری می باشد. تعداد 4 بهورز زن و یک بهورز مرد در خانه های بهداشت مذکور ارائه خدمت می کنند.
     فاصله خانه های بهداشت مذکور از مرکز بهداشتی درمانی به شرح ذیل می باشد:
هستیجان    20 کیلومتر
رباط ترک      30 کیلومتر
قالهر           48 کیلومتر
سینقان       30 کیلومتر

شماره تلفن: 08644228770و 08644228790

تاریخ ایجاد محتوا: شهریور 97

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷