مطالب مرتبط با کلید واژه " رئیس "


اعضای مرکز

اعضای مرکز

رئیس مرکز: دکتر منیژه کهبازی معاون پژوهشی مرکز: دکتر محمد ارجمندزادگان     اعضای هیئت موسس: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی قضاوی، دکتر بابک عشرتی اعضای شورای پژوهشی مرکز: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر ...