مطالب مرتبط با کلید واژه

همایش


فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۰

13 مقاله چاپ  شده (۹ مقاله خارجی و ۴ مقاله داخلی) 14 طرح تحقیقاتی همکاری در برگزاری 1 همایش کشوری 10 مقاله در کنگره های داخلی و خارجی (سپتامبر 2010 الی سپتامبر 2011)