مطالب مرتبط با کلید واژه " معاون پژوهشی "


معاون پژوهشی مرکز

معاون پژوهشی مرکز: دکتر محمد ارجمندزادگان رشته تخصصی: PhD میکروب شناسی پزشکی مرتبه علمی: استاد پست الکترونیک: mmatinam81@yahoo.com شماره تماس: 34173506  

اعضای مرکز

اعضای مرکز

رئیس مرکز: دکتر منیژه کهبازی معاون پژوهشی مرکز: دکتر محمد ارجمندزادگان     اعضای هیئت موسس: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی قضاوی، دکتر بابک عشرتی اعضای شورای پژوهشی مرکز (لینک به سامانه علم سنجی): دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، ...