مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر منیژه کهبازی "


ریاست

رئیس مرکز: دکتر منیژه کهبازی رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی اطفال مرتبه علمی: دانشیار پست الکترونیک: m_kahbazi77@yahoo.com شماره تماس: 33133193