مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس مرکز


ریاست

رئیس مرکز: دکتر منیژه کهبازی رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی اطفال مرتبه علمی: دانشیار پست الکترونیک: m_kahbazi77@yahoo.com شماره تماس: 33133193 سامانه علم سنجی دکتر منیژه کهبازی