مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش


تاریخچه مرکز

مرکز تحقیقات سل و بیماریهای عفونی کودکان با هدف گسترش آموزش و پژوهش و تحقیقات کاربری به منظور ارتقاء سطح علمی و کنترل بیماریهای سل و بیماریهای عفونی کودکان و سل مقاوم به درمان، دستیابی به آخرین یافته ها و ...

برنامه استراتژیک

اهداف(Objectives) بکار گیری اعضای هیئت علمی بالینی و علوم پایه در تحقیقات بالینی استفاده از حداقل 4 هیئت علمی علوم پایه و 4 نفر در تحقیقات بالینی در طی سال های برنامه ارائه حداقل 4 طرح تحقیقاتی که انجام آنها نیاز به همکاری ...